اینم از سری جدید عکسای پسرم بغل چون چند ماه دیگه تولدشه نخواستم زیاد عکس بگیرم ، گفتم یهو واسه تولدش بتــــــــرکونیم نیشخند