بعد از 9 ماه انتظار شاهین من در تاریخ 12بهمن ساعت 8:15 صبح روز پنج شنبه دربیمارستان لاله بدنیا اومد.