شاهین کوچولوی ما فقط 15 روز دیگه بدنیا میاد.  من و بابایی هر شب میریم تو اتاقش و وسایلشو نگاه میکنیم. منتظریم که هر چه زودتر کوچولو ما بدنیا بیاد.