سه شنبه (13 فروردین):در کل هفته دوم عید هوای شمال ابری و بارونی بود اما خوب روز سیزده هوای آفتابی و خوبی  بود.که با دایی جونی ها و خاله جونی ها جنگل رفتیم وسیزده رو اونجا بدر کردیم,واقعا خوش گذشت.

چهارشنبه(14فروردین):اولین واکسن 2 ماهگی شاهین رو امروز زدیم.طفلی پسرم تازه سرما خوردگیش خوب شده بود که مجبور بودیم واکسن هم بزنیمش.ناراحتبعد از واکسن یه مقدار بیقرار بود اما پسر مامان طاقت اورد و خوشبختانه تب نکردو تا شب حالش بهتر شد.لبخند

پنجشنبه(15 فروردین):همگی و دسته جمعی به ویلای خاله جون(خاله خودم) رفتیم که اسم این روستای ییلاقی قشنگ چجا بود.از توابع شهر علی آباد با چشم انداز بسیار زیبا...

اینم یه صبحونه دلچسب جنگلی

از اونجایی که هوای کوه خیلی سرده و شاهین هم تازه سرماخوردگیش خوب شده بود شبو دیگه نموندیم بعد از شام اومدیم پایین.

جمعه(16 فروردین):جمعه صبح چمدونا رو بستیم و حرکت به سمت تهران. قرار شد یکی دو هفته ای خونه خودمون باشم اگه شاهین خیلی اذیت کرد و از عهدش برنیومدم دوباره برگردم شمال خونه مامانی. اما اگر امتحانمو خوب پس دادم و آقا شاهین هم همکاری کردو اذیت نکرد همینجا خونه خودمون باشم.یول              التماس 2a