شنبه(20 اردیبهشت): نهمین مروارید پسرم(دندون آسیاب پایین) خودشو نشون داد چشمک و با یه کوچولو اسهال همراه بود اوهاما هنوز غرغرای شاهین واسه لثه هاش تمومی نداره و همچنان انگشت تو دهن روزها رو سپری میکنه ابرو مروارید جدیدت مبارک باشه قند عسل مامان ماچ

یکشنبه(21 اردیبهشت): امروز بالاخره قسمت شد و شاهینو بردم ارایشگاه خودم و موهاشو  کــــــــــوتاه کردم بغل موهاش دیگه بلند شده بودن و تو حموم که رو سرش اب میریختم تا رو دوشش میومد مژه

                قربــــــــــــــــون پســــــــــــــر مو فرفری خودم قلب

اینجا هم آماده شدیم بریم آرایشگاه

تو ارایشگاه خیلی گریه و جیغ و هوار کرد و کل اونجا رو گذاشت رو سرش منتظر از اونجایی که موهاش خیلی فِره زیاد به چشم نمیاد که اصلاح کرده نیشخند ایشاله اصلاح دومادیتو ببینم نفســـــــــم ماچ

بعدازظهر امروز دست پسرمو گرفتمو بردمش پارک نزدیک خونه و اونجا کلی بازی کرد  لبخند

به محض ورود به پارک اول اشاره میکنه بریم پیش فواره و باذوق و خوشحالی پشت سرهم میگه:  آبَ ... آبَ...

بعد از اینکه خودشو تخلیه کرد میریم سمت پارک چشمک

موقع عکس گرفتن یهو این دختر خانوم خوشتیپ اومد کنار شاهین نشست و گفت از منم عکس بگیر خنده تعجب شاهینو داشته باشــــــــــین زبان

با هزار مکافات دختره رو دست به سرش کردم اوه خخخخخخخ

معمولا هفته ای چند روز میبرمش پارک و شاهینم کلی خوش میگذرونه قلب

و اما اینم از عکسای پارک ملت که گفته بودم اگه وقت بشه بازم میریمنیشخند

در حال بازی کردن با یه دوست جدید خنده

شاهین و عشقش نسبت به قطار ، از قطار دیوار اتاقش و قطار اسباب بازیش گرفته تـــــا قطــــــار واقعی عینک اینجا هم گیـــــــــــر داده بود که سوار قطار شم آخ