شمال

20 اسفند اولین مسافرت شاهین به شمال (خونه مادرجون) بود,که به همراه مادرجون و پدرجون و شاهین رفتیم شمال. آخه از زمان بدنیا اومدن شاهین جونی مامانی اومده بود تهران که مراقب پسر ناز باشه و قرار شد که من و شاهین زودتر بریم و بابایی واسه 28 اسفند خودشو برسونه شمال که سال تحویل خونه مامانی باشیم.

/ 1 نظر / 11 بازدید